Zoals u ongetwijfeld reeds vernomen heeft, is sedert 1 mei 2019 het nieuwe vennootschapsrecht in werking getreden.

Naast de hervorming van de verschillende vennootschapsvormen en diverse andere bepalingen, voert de nieuwe wet ook een beperking in van de aansprakelijkheid van bestuurders.
Omdat we merken dat onze ondernemers hier toch nog wel wat vragen rond hebben, geven wij u hierbij bijkomende informatie

Wat is bestuurdersaansprakelijkheid ?

Wie als bestuurder, zaakvoerder of gelijkgestelde betrokken is bij de werking van een handelsvennootschap of een vzw kan aansprakelijk zijn indien hij  in de uitoefening van zijn opdracht een fout begaat, en deze fout schade toebrengt, hetzij aan de vennootschap, hetzij aan derden.

De bedrijfsverantwoordelijke, bestuurder of zaakvoerder kan voor zijn bestuursdaden aansprakelijk gesteld worden.
Heel ons recht omtrent de burgerrechtelijke aansprakelijkheid berust op het foutbegrip, en de aansprakelijkheid van bestuurders en bedrijfsleiders ontsnapt niet aan deze regel.
De burgerlijke aansprakelijkheid die dit meebrengt is persoonlijk.
Het private vermogen van de zaakvoerder/bestuurder kan dus in gevaar komen naar aanleiding van klachten.

Door de strenger wordende wetgeving loopt de bestuurder of zaakvoerder van een vennootschap altijd maar meer risico om persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden voor al dan niet terechte fouten.
Om het persoonlijk vermogen niet in gevaar te brengen en te vermijden dat de bestuurder of zaakvoerder zelf moet opdraaien voor een schadeclaim, kan er een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid worden afgesloten.

De verzekering bestuurdersaansprakelijkheid neemt dan de verdediging waar en vergoedt de mogelijke schade waartoe de zaakvoeder of de bestuurder verantwoordelijk zou blijken te zijn door deze daden van slecht bestuur (nalatigheden, slecht beheer , …)

Wat is de impact van de nieuwe vennootschapswet op de bestuurdersaansprakelijkheid ?

Uitbreiding van de aansprakelijkheid van bestuurders door de verruiming van het toepassingsgebied

De aansprakelijkheid van bestuurders is voortaan ook toepasbaar op feitelijke bestuurders van zowel vennootschappen als VZW’s.
Zowel vzw’s als stichtingen worden vanaf nu gekwalificeerd als ondernemingen, wat betekent dat ook zij een faillissement kunnen aanvragen waar dit voorheen niet het geval was.

Dit zorgt ervoor dat bestuurders van vzw’s voortaan bij grove fouten, die mee hebben bijgedragen aan het faillissement, persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Bijkomend voert de wet het principe van ‘wrongful trading’ in als officiële aansprakelijkheidsgrond. Dit betekent dat bestuurders voortaan aansprakelijk gesteld kunnen worden wanneer zij de vennootschap, waarbij een faillissement niet meer af te wenden valt, bewust in stand hielden of verlieslatende activiteiten bleven verderzetten zonder vooruitzicht op verbetering. Dit principe is niet helemaal nieuw maar een bevestiging van de geldende rechtspraak.

Beperking van de aansprakelijkheid van bestuurders

De aansprakelijkheid van bestuurders wordt beperkt tot bepaalde bedragen in functie van de grootte van de vennootschap. Deze bedragen situeren zich tussen 125.000 € en 12 miljoen €, zie detail in deze tabel.

Omzet en balanstotaal worden berekend op basis van het gemiddelde van de laatste drie boekjaren.

De beperking van de aansprakelijkheid van bestuurders geldt enkel voor “toevallige lichte fouten”

De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor:

  • herhaaldelijke lichte fouten, zware fout, bedrog, fraude,
  • wettelijke garantieverplichtingen tot volstorting kapitaal,
  • fiscale schulden (BTW, bedrijfsvoorheffing),
  • RSZ-schulden…

Conclusie 1: impact van deze nieuwe wetgeving op uw huidige verzekeringspolis bestuurdersaansprakelijkheid?

Een vraag die nu vaak wordt gesteld is of een D&O polis nog noodzakelijk is, wanneer de mogelijke aansprakelijkheid beperkt wordt?
Het antwoord hierop is duidelijk; ja deze polis is zeker nog noodzakelijk.

 • De aansprakelijkheidsrisico’s van bestuurders zijn ruimer dan deze waarvoor de wet de aansprakelijkheid beperkt.
 • De waarborgen van uw verzekering bestuurdersaansprakelijkheid zijn ruimer dan de beperkte aansprakelijkheid van bestuurders.

   

  Zo is er voor volgende zaken geen beperking voorzien en biedt de polis wel dekking:

  • Claims t.o.v. fiscus en rsz  (in de praktijk komen deze het veelvuldig voor);
  • Bepaalde Administratieve geldboetes, voor zover verzekerbaar;
  • Kosten in het kader van onderzoeken ingesteld door een overheidsinstantie of toezichthouder;
  • Verdedigingskosten, die hoog kunnen oplopen;
  • De Belgische regeling is niet van toepassing voor buitenlandse filialen en/of externe entiteiten.
  Tot slot is het belangrijk te noteren dat voor in het verleden gemaakte fouten onbeperkte aansprakelijkheid blijft gelden en de voorgestelde ‘cap’ per schade-eis zou gelden. Het is uiteraard van belang uw polis goed na te lezen op de geboden dekkingen en toepasselijke uitsluitingen.

   

 • Zo kunnen in uw polis eveneens gedekt zijn:
  • verdedigingskosten,
  • onderzoekskosten,
  • allerlei bijstandskosten zoals crisiscommunicatie, psychologische bijstand, voorschot maandelijks salaris en persoonlijke uitgaven

En dienen de verzekerde limieten niet afgestemd te worden op de voorgestelde plafondbedragen?

U kan best het verzekerd bedrag in uw polis optrekken tot minimaal het bedrag dat is voorzien voor de “toevallige lichte fouten”.
Bijkomend kan u ook best het huidig verzekerd bedrag in uw polis her-evalueren los van dit maximum bedrag, omdat de aansprakelijksrisico’s van bestuurders ruimer zijn dan de beperkte aansprakelijkheid.

Geef ons uw omzet én balanstotaal van de laatste 3 jaar en we kijken dit voor u na !

conclusie 2 : Nog geen D& O Polis?

Hebt u vandaag nog steeds géén bestuurdersaansprakelijkheid verzekerd dan is het hoog tijd dat we hier werk van maken !
De wet bewijst dat deze aansprakelijkheid wel degelijk wordt ingeroepen !
Contacteer ons hierover.

Hebt u hierover nog vragen of zijn er hieromtrent nog onduidelijkheden aarzel dan niet ons hierover te contacteren.

Uw Lesseliers & Co Team