Belangrijke informatie voor alle dienstverleners en actoren in de bouwsector:

De nieuwe Wet Peeters: verplichte verzekering van de 10 jarige burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector vanaf 01/07/2018.

Lesseliers & Co zal u maximaal bijstaan door:
– Te informeren
– Na te gaan of en wanneer deze verzekeringsverplichting van toepassing is voor uw activiteit
– Op maat na te gaan hoe deze verzekeringsverplichting het meest gunstig & efficiënt kan worden ingevuld
– Na te gaan of deze oplossing ideaal geïntegreerd is met uw andere bouw gerelateerde polissen (abr, aansprakelijkheid,…)
– Het afleveren van de verplichte verzekeringsattesten te faciliteren

Onze onafhankelijke marktbenadering zal opnieuw garant staan voor de beste oplossing !

Waarover gaat het ?
Deze nieuwe wet verplicht alle aannemers, architecten en ook alle andere dienstverleners uit de bouwsector een verzekering tienjarige aansprakelijkheid af te sluiten voor alle werken (renovatie en verbouwing) van woningen en gebouwen (vnl. bestemd voor private bewoning) waarvoor tussenkomst van een architect verplicht is.
Met deze nieuwe wet Peeters wordt deze verzekeringsverplichting, die al bestond voor architecten , nu ook uitgebreid naar de andere bouwactoren en dit vanaf 01/07/2018.

Waarom ?
De wetgever had hiervoor een dubbele doelstelling:
– Wegwerken discriminatie tussen aannemer en architect
– Beschermen van de bouwheer tegen insolventie van de aannemer

Wat wordt er verzekerd ?
Deze verplichte verzekering dekt de aansprakelijkheid van de aannemers , architecten en bouwactoren voor gebreken die de stabiliteit , soliditeit of waterdichtheid (die stabiliteit of soliditeit van het gebouw aantasten) van een gebouw aantasten of kunnen aantasten.
Dit vanaf de aanvaarding van de werken en voor een periode van 10 jaar.

Verzekerd bedrag dient minimaal 597.993 € (abex 775) te bedragen maar kan beperkt worden tot de wederopbouwwaarde indien deze lager is.

Esthetische schade , zuiver immateriële schade , materiële schade kleiner dan 2.990 € (abex 775) wordt niet gedekt door de verzekering.

Voor wie ?
Aannemers voor werken aan onroerende goederen in België waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is.
Architecten voor werken en geleverde prestaties m.b.t onroerende goederen in België waarvoor zijn tussenkomst wettelijk verplicht is.
Andere dienstverleners in de bouwsector voor werken of prestaties m.b.t onroerende goederen in België waarvoor een tussenkomst van een architect verplicht is.

Vanaf wanneer ?
Deze nieuwe verzekeringsverplichting geldt voor werken waarvan de definitieve stedenbouwkundige vergunning zal worden afgeleverd na 01/07/2018.

Toepassingsgebied ?
– Alle woningen ( eengezinswoningen & appartementsgebouwen ) die voor méér dan 50% van de oppervlakte bestemd zijn voor bewoning én in België gelegen zijn.
– Alle werken waarvoor tussenkomst van een architect vereist is én die de soliditeit de stabiliteit en waterdichtheid van de woning in het gedrang kunnen brengen.

Hoe te verzekeren ?

Er zijn diverse mogelijkheden die verschillen al naargelang de bouwactor:

aannemer: u kan zich verzekeren voor het eigen werk. Dit kan voor per werf of via een jaarpolis. (abonnementspolis)

totaalaannemer: u kan zich verzekeren voor alle betrokken partijen op de werf of u kan opteren een verzekering af te sluiten voor uw eigen werk en dat van uw onderaannemers.
Dit kan voor per werf of via een jaarpolis. (abonnementspolis)

bouwheer of bouwpromotor (niet aannemer): u kan zélf , voor uw specifieke werf, één verzekering afsluiten zodat alle betrokken partijen op de werf verzekerd zijn op het niveau van de 10 jarige aansprakelijkheid.

architect: dan volstaat het dat nagekeken wordt of uw huidige polis beroepsaansprakelijkheid is afgestemd op de nieuwe wet Peeters.
Het zal dus zeker van belang zijn na te gaan wat het lastenboek voorschrijft op vlak van verzekering.

Administratieve verplichting een controle ?
De aannemer, architect en andere bouwactoren hebben voortaan naast de verzekeringsplicht ook een nieuwe administratieve verplichting.
Voordat de werken beginnen zullen zij een verzekeringsattest moeten afleveren. Zonder attest kunnen de werken niet starten.
De controle of alle verzekeringsattesten aanwezig zijn, ligt bij de architect.
Ook de RSZ, de kredietverstrekkers én de notarissen (bij een latere verkoop) zullen een controle uitoefenen of de attesten voorhanden zijn.

Wij zijn nu volop bezig de oplossingen van de diverse verzekeraars met elkaar te vergelijken zodat we u de beste oplossingen kunnen bieden vanaf 01/07/2018.
Hebt u verder interesse, vragen en opmerkingen dan staan onze specialisten nu reeds voor u klaar.
Neem gerust contact op het nummer 03/320.80.20 of mail ons:

Caroline Druyts: c.druyts@lesseliers-co.be
Erik Boens: e.boens@lesseliers-co.be
Xavier Lesseliers: x.lesseliers@lesseliers-co.be