In deze nieuwsbrief lijsten wij een aantal belangrijke maatregelen van verzekeraars voor bedrijven op met betrekking tot Corona.
In deze moeilijke tijden staan wij meer dan ooit ter uwer beschikking, dus bij vragen contacteer ons gerust.

1. Arbeidsongevallen

Gratis uitbreiding telewerk

U voorziet een schriftelijk document (te bekomen via uw sociaal secretariaat) dat de werknemer toestaat om telewerk te verrichten, dit vermeld ook de plaats waar het telewerk gewoonlijk wordt uitgevoerd., evenals het uurrooster.
Indien dit niet wordt vermeld, dan geldt het vermoeden van arbeidsongeval tijdens de werkuren die de telewerker zou moeten presteren indien hij in de lokalen van de werkgever zou zijn tewerkgesteld.

Om te kunnen spreken van een arbeidsongeval op de arbeidsplaats moeten 4 elementen bewezen zijn:

 1. een arbeidsrelatie die onder toepassing van de AO-wet valt
 2. een ongeval
 3. een letsel
 4. het ongeval gebeurde tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst

Ook voor de ongevallen thuis gelden de vier hiervoor opgesomde voorwaarden. Vooral de 4e voorwaarde is van belang: het ongeval moet gebeurd zijn op het moment dat de werknemer zijn arbeidsovereenkomst aan het uitvoeren is, en moet verband houden met de professionele risico’s van het werk of de arbeidsomgeving.

Zo heeft een thuiswerker bijvoorbeeld een arbeidsongeval wanneer hij:

 • tijdens het werk een verdieping lager naar de wc gaat en hierbij van de trap valt;
 • aan zijn bureau gaat zitten om te werken en hierbij van zijn bureaustoel schuift;
 • zich tijdens een pauze of de lunchpauze verbrandt aan heet water om koffie of thee te maken.

Daarentegen is een ongeval geen arbeidsongeval wanneer de thuiswerker:

 • van de trap valt op weg naar de voordeur om privépost in ontvangst te nemen;
 • zich bezeert bij het schoonmaken of het verzorgen van dieren.
 • op zijn dak klimt

Thuiswerkers zijn ook verzekerd wanneer ze tijdens hun lunchpauze zich verplaatsen om eten te gaan kopen of ergens te gaan eten. Bovendien verzekeren wij we ook wanneer ze zich verplaatsen om kinderen naar en van opvang of school te vervoeren.
De uitbreiding telwerk/thuiswerk wordt door alle verzekeraars toegestaan zonder dat een voorafgaande melding nodig is.

Gratis uitbreiding thuislevering
Veel bedrijven zullen in deze uitzonderlijke periode trachten hun bedrijfsverlies te beperken door producten aan huis te leveren.
Voor deze klanten kunnen we het contract arbeidsongevallen gratis laten uitbreiden met deze activiteit, zolang de overheidsmaatregelen van kracht zijn.
Breng ons op de hoogte en we doen onmiddellijk het nodige!

Is er tussenkomst bij een arbeidsongeval voor activiteiten die werknemers nu uitvoeren om de normale werking van het bedrijf te waarborgen ?
Naast de gratis uitbreiding voor thuislevering kan de verzekeraar alle activiteiten verzekeren die werknemers uitvoeren om de normale werking van het bedrijf te waarborgen (bv. rekken aanvullen, thuisleveringen klaarmaken, schoonmaak) gedurende de periode dat de overheidsmaatregelen van kracht zijn. De tijdelijke wijziging van activiteiten is verzekerd zonder bij-premie, maar kan best voorafgaand aan ons gemeld worden
Breng ons op de hoogte en we doen onmiddellijk het nodige, zowel in AO als in BA!

Is er tussenkomst bij een arbeidsongeval in de periode van technische werkloosheid van een werknemer?
Als het personeel technisch werkloos is door het Coronavirus, zal de verzekeraar arbeidsongevallen verzekeren die het gevolg zijn van het occasioneel uitvoeren van taken in opdracht van de werkgever (bv. bederfbare goederen opruimen, vuilbakken buitenzetten, …).

Ziekte door Coronabesmetting  is geen arbeidsongeval

2. Beroepsaansprakelijkheid medische beroepen :Ondersteuning medisch personeel

 • Onze verzekeraars breiden zonder bijpremie, de waarborg beroepsaansprakelijkheid in de polis BA Medische en Paramedische beroepen uit voor artsen en verpleegkundigen die in de ziekenhuizen de artsen op intensieve zorgen en interne geneeskunde bijstaan om de corona-epidemie te bestrijden. De uitbreiding geldt zolang de epidemie duurt.​​​​
 • Voor het medisch en paramedisch personeel (bezoldigd of zelfstandig) dat hulp verleent in het kader van zijn beroepsactiviteiten worden de dekkingen van de verzekeringen BA Uitbating en BA Beroep uitgebreid tot beroepsmatig hulp verlenen aan de patiënten,

3. Auto – vloten

Als een voertuig niet kan worden gekeurd in komende weken, mag er wettelijk niet meer mee gereden worden. Gebeurt dat toch, wat wij ten strengste afraden, dan is dat op eigen risico.
Bij een schadegeval passen de meeste verzekeraars het in de minimumvoorwaarden voorziene verhaalsrecht bij het ontbreken van een geldig schouwingsbewijs, niet toe.
De Vlaamse Overheid kondigt voor auto’s met een verlopen keuringsbewijs een overgangsmaatregel aan die later wordt bekendgemaakt.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft na overleg met GOCA Vlaanderen bereikt dat de keuringsstations op woensdag 25 maart terug opengaan. Gezien de situatie en de achterstand zal dit enkel zijn voor de bedrijfs- en transportvoertuigen, bussen, prioritaire voertuigen en technische herkeuringen. Voor de andere categorieën (waarvan het keuringsattest verstreek na 13 maart 2020) zal de termijn verlengd worden met 4 maanden, na het opheffen van de crisismaatregelen.

4. ABR (Alle Bouwplaats Risico)

Stilleggen van werven: wij hebben bij alle verzekeraars waar we ABR polissen hebben lopen hun standpunten opgevraagd.
Sommige verzekeraars staan automatische verlenging toe (voor een gelimiteerde periode).
Bij andere verzekeraars moeten we geval per geval bekijken hoe we de verlenging van de werven het meest voordelig voor u in orde kunnen brengen.
Werven moeten in ieder geval verzekerd blijven tijdens het ‘stilleggen der werken’ ten gevolge (direct of indirect) van het coronavirus.
Het spreekt voor zich dat de verzekerde als goede huisvader de werf extra beveiligd achterlaat (omheining, extra stuttingen voor constructies in opbouw, …).

Wij zullen dit voor al onze cliënten opvolgen maar uiteraard mag u ons zelf ook al informeren indien u al een duidelijk zicht op uw werven hebt.

5.Allrisk Electronica

Voor het informaticamateriaal tijdens het vervoer naar de woonplaats en gebruikt tijdens telewerk zijn de dekkingen van het verzekerd materiaal ( vast en/of draagbaar) voorzien in de verzekeringen, verworven tijdens het vervoer tussen de bedrijfsvestiging van de onderneming en de plaats waar de werknemer telewerk verricht en omgekeerd, alsook tijdens het telewerk zelf.

Wij hebben automatische toepassing van deze clausule gekregen bij alle verzekeraars waar wij polissen Al Risk Electronica hebben lopen.

6. Employee Benefits

Collectieve hospitalisatieverzekering voor uw werknemers

 • Medische kosten gerelateerd aan pandemie zoals COVID-19 zijn gedekt door de collectieve hospitalisatieverzekering, en dit zowel voor behandelingen in België als in het buitenland, mits er sprake is van hospitalisatie.
 • De kosten voor een test op Covid-19 zijn volledig ten laste van het Riziv
 • Werknemer in Quarantaine?
  Als uw werknemer door het coronavirus gedurende een bepaalde periode in quarantaine moet verblijven, zonder evenwel ziek te zijn, worden de kosten niet gedekt door de hospitalisatieverzekering. Het verblijf in quarantaine is immers preventief, en geen hospitalisatie.
  Is of wordt uw werknemer ziek en moet hij/zij – al dan niet in quarantaine – gehospitaliseerd worden, dan betaalt de hospitalisatieverzekering de hospitalisatiekosten terug.
 • Uw opname voor niet-levensbedreidende aandoeningen of ingrepen is verplaatst naar een latere datum om plaats te maken voor Corona patiënten?
  Als de geplande opname van uw werknemer door de coronacrisis verplaatst werd naar een latere datum, betaalt de verzekeraar tijdelijk de ambulante kosten terug in de pré-periode  van de initieel geplande opname. En ook de ambulante kosten die gemaakt worden tussen de initieel geplande opname en de nieuwe geplande opnamedatum worden tijdelijk terugbetaald. De aan de opname gelinkte ambulante medische kosten die in deze periodes werden gemaakt, worden terugbetaald volgens de hierboven vermelde voorwaarden

  Een voorbeeld:
  Stel dat uw werknemer een hospitalisatie gepland had op 1 april 2020, en deze door de              Corona-maatregelen door het ziekenhuis werd verplaatst naar 15 mei 2020. Als uw hospitalisatieverzekering een gedekte periode vóór de opname van 1 maand voorziet, betaalt de verzekering de met de opname verbonden ambulante medische kosten terug die gemaakt werden vanaf 1 maart 2020 t.e.m. de door het ziekenhuis vastgelegde nieuwe opnamedatum van 15 mei 2020.
 • De collectieve hospitalisatieverzekering blijft doorlopen bij arbeidsongeschiktheid.
 • De collectieve hospitalisatieverzekering dient ook verplicht door te lopen indien uw werknemers in tijdelijke werkloosheid terecht komen, aangezien zij nog steeds in dienst zijn. Zolang er een arbeidsovereenkomst bestaat, blijft ook de hospitalisatieverzekering verder lopen. Dat geldt zowel voor de hoofdverzekerde (werknemer) als de eventuele nevenverzekerden (partner, kinderen).

Gewaarborgd inkomen

Als uw werknemer door besmetting met het Coronavirus voor langere tijd ziek is en niet aan het werk kan, spreken we van arbeidsongeschiktheid.

 • De eerste maand van arbeidsongeschiktheid wordt het loon verder betaald door de werkgever.
 • Nadien valt uw werknemer terug op de voorzieningen van de Belgische Sociale Zekerheid, tenzij u voor hem een
  verz​e​kering gewaarborgd inkomen​  ​afsloot. Dan vult de verzekeraar de betaling van het loon aan. Gelieve ons te contacteren indien uw werknemer dus in deze situatie beland, om u bij te staan bij de aangifte.

Groepsverzekering aanvullende pensioenopbouw en eventuele overlijdensdekking

De collectieve groepsverzekering dient ook verplicht door te lopen indien uw werknemers in tijdelijke werkloosheid terecht komen, aangezien zij nog steeds in dienst zijn.

Met de verzekering premievrijstelling wordt ingeval van arbeidsongeschiktheid, de financiering van de groepsverzekering overgenomen na de gebruikelijke wachttijd mét behoud van dezelfde waarborgen qua aanvullende pensioenopbouw en eventuele overlijdensdekking.

7. Algemeen

Voorlopige premies

Op uitdrukkelijk verzoek zijn verzekeraars bereid de voorlopige premies te verminderen voor bedrijven die tijdelijk moeten sluiten. Dat zal dossier per dossier bekeken worden en geldt enkel voor de sectoren die rechtstreeks getroffen worden door de coronacrisis.
Belangrijk in deze is om het contract dus niet te schorsen, ook niet tijdelijk.
In geval van schade, bent u niet verzekerd als het contract is opgeschort.
Indien u dergelijke aanpassingen wenst, gelieve uw dossierbeheerder te contacteren.

De processen aangaande verzending van kwitanties en betaalachterstand worden door de verzekeraars niet gewijzigd. Dit is zeer belangrijk. U dient dus zeker uw premies tijdig te betalen.

De overheid neemt verschillende ondersteuningsmaatregelen, wij verwijzen u door naar volgende websites:

 

Wij wensen te benadrukken dat al onze medewerkers voor u klaar staan om u bij te staan bij uw vragen.
Neem gerust contact met ons op via de gebruikelijke kanalen.